Vad är en OVK-besiktning och varför är den viktig?

05 april 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Vad får en inomhusmiljö att kännas fräsch och välkomnande? Ett av svaren ligger i ventilationssystemets funktion. En OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en viktig process för att säkerställa att byggnaders ventilationsanläggningar fungerar som de ska och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. I den här artikeln guidar vi dig genom vad OVK-besiktning innebär, vilka krav som ställs och vikten av att anlita rätt expertis för att utföra denna viktiga kontroll.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK, Obligatorisk VentilationsKontroll, är en lagstadgad kontroll som ska se till att ventilationssystem i byggnader är funktionella och underhålls korrekt. Denna typ av besiktning syftar till att förebygga hälsoproblem och bidra till en energieffektiv användning av byggnader. Lagkravet om OVK trädde i kraft 1991 och gäller för såväl flerbostadshus som för offentliga byggnader och arbetsplatser. Kontrollen utförs i regel av en certifierad OVK-besiktningsman och omfattar bland annat en genomgång av ventilationssystemets renhet, funktion och installation. Den innefattar också kontroll av luftflöden och att de ligger inom ramen för de aktuella regelverken. Om anläggningen inte uppfyller kraven krävs att ägaren åtgärdar bristerna inom en viss tidsram.

ovk besiktning

Varför är en OVK-besiktning viktig?

Hälsa och inomhusklimat

Kvaliteten på inomhusluften har en direkt påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Dålig ventilation kan leda till en rad olika hälsoproblem såsom huvudvärk, trötthet, astma och allergier. Genom att regelbundet genomföra OVK-besiktningar säkerställs det att luftväxlingen i byggnaden hålls på en nivå som förhindrar fukt, mögel och ansamling av skadliga ämnen.

Energieffektivitet och miljö

Ett optimalt fungerande ventilationssystem bidrar inte bara till ett hälsosamt inomhusklimat utan även till fastighetens energieffektivitet. Genom att säkerställa att systemet inte drar mer energi än nödvändigt blir det möjligt att reducera både driftkostnader och miljöpåverkan. OVK-besiktningen hjälper till att upptäcka och åtgärda eventuella brister som leder till onödig energianvändning.

Rättslig efterlevnad och fastighetens värde

OVK är inte bara ett sätt att säkra en god inomhusmiljö och energianvändning; det är också en rättslig krav. Att inte följa lagen kan leda till böter och i värsta fall tvingande åtgärder. Dessutom är ett aktuellt OVK-intyg ofta en förutsättning vid försäljning av fastigheter eftersom det kan påverka fastighetens värde och attraktivitet.

Hur går en OVK-besiktning till?

För att en OVK besiktning ska få utföras måste den som utför kontrollen vara certifierad för uppgiften. Besiktningsmannen granskar systemets alla delar, inklusive fläktar, kanaler, ventiler och andra tekniska enheter. Beroende på anläggningens typ och storlek kan besiktningen inkludera flera olika tester och mätningar. Efter besiktningen upprättas ett protokoll som dokumenterar systemets status och eventuella brister som måste åtgärdas.

Anlita rätt expertis för din OVK-besiktning

För att säkerställa att din OVK-besiktning utförs korrekt är det viktigt att anlita en kvalificerad och erfaren besiktningsman. Var noga med att välja en aktör som inte bara har rätt certifikat, utan också förståelse för den specifika typen av ventilationssystem som finns i just din fastighet.

Fler nyheter